กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM: ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ผ่าน Digital Platform ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

การอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag อย่างถูกต้องและครบถ้วน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Digital Platform ในการยื่นขอการรับรองเพื่อความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนการทำงานแบบเอกสาร ส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยด้วยการให้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็น และให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ0 2713 5492-9 ต่อ 542 (บุณยาพร), ต่อ 546 (พิทวัส)