บรรยากาศกิจกรรมค่ายสา’สุขอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

.
เรียนรู้ในการลงพื้นที่ชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ บูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข อาทิ กิจกรรมสอนน้องแปรงฟัน และสุขอนามัยในช่องปาก รวมถึงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมวันเด็ก พร้อมรอยยิ้มของเด็กๆในพื้นที่ เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน บูรณาการทักษะการเรียนในห้องเรียนสู่การปฎิบัติจริงในชุมชน
.
นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่มีอุดมการณ์เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้แนวคิด “GREATS” สร้างคนคุณภาพและมหาวิทยาลัยคุณภาพ และรับใช้สังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในแดนไกล และยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ มุ่งหวังให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจะไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาทางสังคม พวกเขาจะต้องมีโอกาสได้รับโอกาสในด้านต่างๆที่ดี เติบโตขึ้นมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขกลายเป็น “ต้นแบบที่ดี” และมี "สุขภาวะที่ดี" นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของ “ค่ายสาสุขอาสาพัฒนาชนบท”

ที่มา : ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบ
เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์.com และ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี prnewsthailand.com