27 ม.ค.66 : หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคสนามให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมหัวข้อพิเศษ "Skills เด็ดๆ เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับจป." ทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพโดยหลักแล้วจะมีหน้าที่ทำการตรวจและแนะนำให้กับนายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายให้สอดคล้องถูกต้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน , วิเคราะห์การทำงานมองถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการทำงาน กำหนดมาตรฐานในการทำงาน ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเสนอต่อผู้ว่าจ้าง,วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้า น้ำประปา อาคารสถานที่ทุกอย่างจะต้องทำงานประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมด,นำเสนอแผนและโครงการ ในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบที่จะตามมาแบบครบวงจรให้กับนายจ้างทั้งหมด ,อบรมความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ และพนักงานในบริษัททุกแผนก และทุกตำแหน่งถึงการดูแลความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น ,เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือเกิดอันตรายต่าง ๆ หน่วยงานต้องรีบทำการประเมินและเสนอกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ลดความเสี่ยง ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด เป็นต้น

วิทยากร โดย คุณไกรสร สวัสดิ์ไธสง และ คุณอรสา สาฤาสี ที่จะทำให้ "ไม่จม ไม่หาย ไม่ตายละติน" "สวยมั่น ทันสมัย มีสมอง และพร้อมใช้เสมอ" ไปค่ะ ไปฝึกงานกัน!!!!
.
วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต